พัชรี สามารถ
admin สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
 
จำนวนโรงเรียน
210
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 30.71%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ศิริลักษณ์ พรมจรรย์
บ้านโนนแสนสุข
เข้าระบบ 244 ครั้ง
อันดับ 2
อาวรณ์ ชมชื่น
โรงเรียนบ้านเดียงตะว
เข้าระบบ 193 ครั้ง
อันดับ 3
ยุพิน สว่างสุข
บ้านโนนสมบูรณ์
เข้าระบบ 182 ครั้ง
อันดับ 4
สิริรัชต์ ทวี
บ้านสังเม็ก
เข้าระบบ 181 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net