ดวงพร ศรกล้า
admin สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
198
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 34.97%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
อำนวยพร วันดี
บ้านกำแมด
เข้าระบบ 204 ครั้ง
อันดับ 2
นันทา อุ่นใจ
อนุบาลไพรบึง
เข้าระบบ 188 ครั้ง
อันดับ 3
นภัทรศกานต์ บุญเชิญ
บ้านใหม่ประชาสามัคคี
เข้าระบบ 184 ครั้ง
อันดับ 4
ช่อเอื้อง ศรีขาว
บ้านคะนาสามัคคี
เข้าระบบ 173 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net