admin สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
180
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองศรีสะเกษ
 2. อำเภอยางชุมน้อย
 3. อำเภอกันทรารมย์
 4. อำเภอกันทรลักษ์
 5. อำเภอขุขันธ์
 6. อำเภอไพรบึง
 7. อำเภอปรางค์กู่
 8. อำเภอขุนหาญ
 9. อำเภอราษีไศล
 10. อำเภออุทุมพรพิสัย
 11. อำเภอบึงบูรพ์
 12. อำเภอห้วยทับทัน
 13. อำเภอโนนคูณ
 14. อำเภอศรีรัตนะ
 15. อำเภอน้ำเกลี้ยง
 16. อำเภอวังหิน
 17. อำเภอภูสิงห์
 18. อำเภอเมืองจันทร์
 19. อำเภอเบญจลักษ์
 20. อำเภอพยุห์
 21. อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
 22. อำเภอศิลาลาด


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 50.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 : สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563


27.99%
จำนวนนักเรียน  19,032 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  1,355 7.12
เตี้ย  772 4.06
เริ่มอ้วน+อ้วน  2,044 10.74
ผอม+เตี้ย  654 3.44
อ้วน+เตี้ย  503 2.64
ไม่มีภาวะ  13,704 ร้อยละ 72.01


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net