รุจิราภรณ์ หลาวทอง
admin สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
258
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองศรีสะเกษ
 2. อำเภอยางชุมน้อย
 3. อำเภอกันทรารมย์
 4. อำเภอกันทรลักษ์
 5. อำเภอขุขันธ์
 6. อำเภอไพรบึง
 7. อำเภอปรางค์กู่
 8. อำเภอขุนหาญ
 9. อำเภอราษีไศล
 10. อำเภออุทุมพรพิสัย
 11. อำเภอบึงบูรพ์
 12. อำเภอห้วยทับทัน
 13. อำเภอโนนคูณ
 14. อำเภอศรีรัตนะ
 15. อำเภอน้ำเกลี้ยง
 16. อำเภอวังหิน
 17. อำเภอภูสิงห์
 18. อำเภอเมืองจันทร์
 19. อำเภอเบญจลักษ์
 20. อำเภอพยุห์
 21. อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
 22. อำเภอศิลาลาด


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 87.69%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


22.29%
จำนวนนักเรียน  12,563 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  824 6.56
เตี้ย  480 3.82
เริ่มอ้วน+อ้วน  1,059 8.43
ผอม+เตี้ย  274 2.18
อ้วน+เตี้ย  163 1.30
ไม่มีภาวะ  9,763 ร้อยละ 77.71


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
ธนพร ไพบูลย์โรจน์รุ่ง
บ้านโนนคูณ(โนนคูณ)
เข้าระบบ 349 ครั้ง
อันดับ 2
พิมพ์พิกุณฑ์ พิทักษ์ไหมทอง
บ้านบูรพา
เข้าระบบ 284 ครั้ง
อันดับ 3
สุภาพร เสนา
บ้านหัวเหล่า
เข้าระบบ 177 ครั้ง
อันดับ 4
สุรสิทธิ์ ศิริบูรณ์
บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำ
เข้าระบบ 140 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net