admin สพป.ลำพูน เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
81
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองลำพูน
 2. อำเภอแม่ทา
 3. อำเภอบ้านโฮ่ง
 4. อำเภอลี้
 5. อำเภอทุ่งหัวช้าง
 6. อำเภอป่าซาง
 7. อำเภอบ้านธิ
 8. อำเภอเวียงหนองล่อง


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.ลำพูน เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


20.70%
จำนวนนักเรียน  9,450 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  467 4.94
เตี้ย  302 3.20
เริ่มอ้วน+อ้วน  785 8.31
ผอม+เตี้ย  205 2.17
อ้วน+เตี้ย  197 2.08
ไม่มีภาวะ  7,494 ร้อยละ 79.30


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net