admin สพป.ลำพูน เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
79
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองลำพูน
 2. อำเภอแม่ทา
 3. อำเภอบ้านโฮ่ง
 4. อำเภอลี้
 5. อำเภอทุ่งหัวช้าง
 6. อำเภอป่าซาง
 7. อำเภอบ้านธิ
 8. อำเภอเวียงหนองล่อง


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 48.77%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 : สพป.ลำพูน เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563


19.13%
จำนวนนักเรียน  9,372 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  441 4.71
เตี้ย  321 3.43
เริ่มอ้วน+อ้วน  762 8.13
ผอม+เตี้ย  143 1.53
อ้วน+เตี้ย  126 1.34
ไม่มีภาวะ  7,579 ร้อยละ 80.87


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net