กรรณิการ์ โพธา
admin สพป.ลำพูน เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
81
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
รัตนา จันทร์วงค์
วัดบ้านเวียงหนองล่อง
เข้าระบบ 112 ครั้ง
อันดับ 2
วรรณนิตา ประนันท์
บ้านนาเลี่ยง
เข้าระบบ 109 ครั้ง
อันดับ 3
อารี เลิศสุวรรณ
บ้านไม้ตะเคียน
เข้าระบบ 94 ครั้ง
อันดับ 4
สุเพชร มั่นจรรยา
บ้านศรีเตี้ย
เข้าระบบ 77 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net