เกศสุดา ศรีใจ
admin สพป.ลำปาง เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
93
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองลำปาง
 2. อำเภอแม่เมาะ
 3. อำเภอเกาะคา
 4. อำเภอเสริมงาม
 5. อำเภองาว
 6. อำเภอแจ้ห่ม
 7. อำเภอวังเหนือ
 8. อำเภอเถิน
 9. อำเภอแม่พริก
 10. อำเภอแม่ทะ
 11. อำเภอสบปราบ
 12. อำเภอห้างฉัตร
 13. อำเภอเมืองปาน


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.ลำปาง เขต 3

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


0.00%
จำนวนนักเรียน  0 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  0 0.00
เตี้ย  0 0.00
เริ่มอ้วน+อ้วน  0 0.00
ผอม+เตี้ย  0 0.00
อ้วน+เตี้ย  0 0.00
ไม่มีภาวะ  0 ร้อยละ 0.00


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
สุวรรณี สีสุวรรณ์
บ้านแม่ม่า
เข้าระบบ 321 ครั้ง
อันดับ 2
เจด็จ เจต๊ะวัน
ทุ่งฮั้ววิทยา
เข้าระบบ 173 ครั้ง
อันดับ 3
อิทธิเดช พงษ์นิกร
บ้านเลาสู
เข้าระบบ 93 ครั้ง
อันดับ 4
นงลักษณ์ หน้าผ่อง
บ้านปงคอบ
เข้าระบบ 89 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net