พรรณพัชร พรมเพ็ชร
admin สพป.ลำปาง เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
109
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองลำปาง
 2. อำเภอแม่เมาะ
 3. อำเภอเกาะคา
 4. อำเภอเสริมงาม
 5. อำเภองาว
 6. อำเภอแจ้ห่ม
 7. อำเภอวังเหนือ
 8. อำเภอเถิน
 9. อำเภอแม่พริก
 10. อำเภอแม่ทะ
 11. อำเภอสบปราบ
 12. อำเภอห้างฉัตร
 13. อำเภอเมืองปาน


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 96.56%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.ลำปาง เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


25.94%
จำนวนนักเรียน  9,300 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  607 6.53
เตี้ย  312 3.35
เริ่มอ้วน+อ้วน  1,035 11.13
ผอม+เตี้ย  242 2.60
อ้วน+เตี้ย  216 2.32
ไม่มีภาวะ  6,888 ร้อยละ 74.06


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
สรวีย์ เจริญทรัพย์
บ้านนาดู่
เข้าระบบ 149 ครั้ง
อันดับ 2
วรารัตน์ ศิริชุ่ม
บ้านอ้อวิทยา
เข้าระบบ 125 ครั้ง
อันดับ 3
ผ่องจิตร์ สารสมบูรณ์
บ้านจอมปิง
เข้าระบบ 119 ครั้ง
อันดับ 4
นัทธมน คำรัตน์
แม่เชียงรายวิทยา
เข้าระบบ 114 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net