พรรณพัชร พรมเพ็ชร
admin สพป.ลำปาง เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
109
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 41.74%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
สรวีย์ เจริญทรัพย์
บ้านนาดู่
เข้าระบบ 146 ครั้ง
อันดับ 2
วรารัตน์ ศิริชุ่ม
บ้านอ้อวิทยา
เข้าระบบ 122 ครั้ง
อันดับ 3
ผ่องจิตร์ สารสมบูรณ์
บ้านจอมปิง
เข้าระบบ 109 ครั้ง
อันดับ 4
นัทธมน คำรัตน์
แม่เชียงรายวิทยา
เข้าระบบ 105 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net