admin สพป.ลำปาง เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
94
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองลำปาง
 2. อำเภอแม่เมาะ
 3. อำเภอเกาะคา
 4. อำเภอเสริมงาม
 5. อำเภองาว
 6. อำเภอแจ้ห่ม
 7. อำเภอวังเหนือ
 8. อำเภอเถิน
 9. อำเภอแม่พริก
 10. อำเภอแม่ทะ
 11. อำเภอสบปราบ
 12. อำเภอห้างฉัตร
 13. อำเภอเมืองปาน


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 91.49%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 50.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 : สพป.ลำปาง เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563


28.40%
จำนวนนักเรียน  15,226 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  940 6.17
เตี้ย  423 2.78
เริ่มอ้วน+อ้วน  2,113 13.88
ผอม+เตี้ย  478 3.14
อ้วน+เตี้ย  370 2.43
ไม่มีภาวะ  10,902 ร้อยละ 71.60


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net