นภาดา โพธิ์ศรี
admin สพป.ลพบุรี เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
139
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ประทิน ดีเฉย
บ้านลำโกฎิทอง
เข้าระบบ 231 ครั้ง
อันดับ 2
กัณฐาภรณ์ นามมนตรี
บ้านบัวชุม
เข้าระบบ 173 ครั้ง
อันดับ 3
สุมาลี ประเสริฐสัง
บ้านหนองประดู่
เข้าระบบ 118 ครั้ง
อันดับ 4
นิตยา ถนอมศักดิ์
บ้านบ่อดินสอพอง
เข้าระบบ 114 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net