admin สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
214
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
 2. อำเภอเกษตรวิสัย
 3. อำเภอปทุมรัตต์
 4. อำเภอจตุรพักตรพิมาน
 5. อำเภอธวัชบุรี
 6. อำเภอพนมไพร
 7. อำเภอโพนทอง
 8. อำเภอโพธิ์ชัย
 9. อำเภอหนองพอก
 10. อำเภอเสลภูมิ
 11. อำเภอสุวรรณภูมิ
 12. อำเภอเมืองสรวง
 13. อำเภอโพนทราย
 14. อำเภออาจสามารถ
 15. อำเภอเมยวดี
 16. อำเภอศรีสมเด็จ
 17. อำเภอจังหาร
 18. อำเภอเชียงขวัญ
 19. อำเภอหนองฮี
 20. อำเภอทุ่งเขาหลวง


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 87.27%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 35.75%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563


27.28%
จำนวนนักเรียน  15,755 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  1,171 7.43
เตี้ย  629 3.99
เริ่มอ้วน+อ้วน  1,722 10.93
ผอม+เตี้ย  285 1.81
อ้วน+เตี้ย  491 3.12
ไม่มีภาวะ  11,457 ร้อยละ 72.72


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net