admin สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
331
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
 2. อำเภอเกษตรวิสัย
 3. อำเภอปทุมรัตต์
 4. อำเภอจตุรพักตรพิมาน
 5. อำเภอธวัชบุรี
 6. อำเภอพนมไพร
 7. อำเภอโพนทอง
 8. อำเภอโพธิ์ชัย
 9. อำเภอหนองพอก
 10. อำเภอเสลภูมิ
 11. อำเภอสุวรรณภูมิ
 12. อำเภอเมืองสรวง
 13. อำเภอโพนทราย
 14. อำเภออาจสามารถ
 15. อำเภอเมยวดี
 16. อำเภอศรีสมเด็จ
 17. อำเภอจังหาร
 18. อำเภอเชียงขวัญ
 19. อำเภอหนองฮี
 20. อำเภอทุ่งเขาหลวง


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

0 results
ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564 : สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2564


0.00%
จำนวนนักเรียน  0 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  0 0.00
เตี้ย  0 0.00
เริ่มอ้วน+อ้วน  0 0.00
ผอม+เตี้ย  0 0.00
อ้วน+เตี้ย  0 0.00
ไม่มีภาวะ  0 ร้อยละ 0.00


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net