แสงเดือน สำเภา
admin สพป.ราชบุรี เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
147
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 44.73%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
กนิษฐา กุศลสถาพร
ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธ
เข้าระบบ 327 ครั้ง
อันดับ 2
ธณสร ฮะบุญมี
วัดหลักหกรัตนาราม
เข้าระบบ 170 ครั้ง
อันดับ 3
ปิยนาถ เจิมปรุ
วัดโพธิ์บัลลังก์
เข้าระบบ 169 ครั้ง
อันดับ 4
ภัทรพร วิบูลย์ปรีชา
วัดลาดบัวขาว
เข้าระบบ 139 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net