แสงเดือน สำเภา
admin สพป.ราชบุรี เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
147
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองราชบุรี
 2. อำเภอจอมบึง
 3. อำเภอสวนผึ้ง
 4. อำเภอดำเนินสะดวก
 5. อำเภอบ้านโป่ง
 6. อำเภอบางแพ
 7. อำเภอโพธาราม
 8. อำเภอปากท่อ
 9. อำเภอวัดเพลง
 10. อำเภอบ้านคา


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 78.57%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.ราชบุรี เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


21.33%
จำนวนนักเรียน  1,908 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  107 5.61
เตี้ย  44 2.31
เริ่มอ้วน+อ้วน  181 9.49
ผอม+เตี้ย  57 2.99
อ้วน+เตี้ย  18 0.94
ไม่มีภาวะ  1,501 ร้อยละ 78.67


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
กนิษฐา กุศลสถาพร
ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธ
เข้าระบบ 330 ครั้ง
อันดับ 2
ปิยนาถ เจิมปรุ
วัดโพธิ์บัลลังก์
เข้าระบบ 178 ครั้ง
อันดับ 3
ธณสร ฮะบุญมี
วัดหลักหกรัตนาราม
เข้าระบบ 177 ครั้ง
อันดับ 4
ภัทรพร วิบูลย์ปรีชา
วัดลาดบัวขาว
เข้าระบบ 158 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net