ปิยการย์ ครุฑเหิร
admin สพป.ราชบุรี เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
177
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 36.02%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ยอดอนงค์ บุญเรือง
วัดโคกพระเจริญ
เข้าระบบ 371 ครั้ง
อันดับ 2
ณัฐธยาน์ แพสอาด
บ้านจอมบึง(วาปีพร้อม
เข้าระบบ 316 ครั้ง
อันดับ 3
อรุณ เทพพิทักษ์
บ้านหนองหม้อข้าว(ศิร
เข้าระบบ 135 ครั้ง
อันดับ 4
อทิตยา แสงพันธ์
วัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์
เข้าระบบ 106 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net