นวลจิรา ธรรมสิริพร
admin สพป.ระนอง
 
จำนวนโรงเรียน
79
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
เพ็ญพิชชา ช่วยเจริญ
บ้านห้วยเสียด
เข้าระบบ 336 ครั้ง
อันดับ 2
จาริญา นิ่มนวล
บ้านทะเลนอก
เข้าระบบ 300 ครั้ง
อันดับ 3
ดุจเดือน ลิ่มศิลา
บ้านลำเลียง
เข้าระบบ 208 ครั้ง
อันดับ 4
มาลัย ฉั่ววิเชียร
บ้านปากน้ำ
เข้าระบบ 174 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net