นวลจิรา ธรรมสิริพร
admin สพป.ระนอง
 
จำนวนโรงเรียน
79
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองระนอง
 2. อำเภอละอุ่น
 3. อำเภอกะเปอร์
 4. อำเภอกระบุรี
 5. อำเภอสุขสำราญ


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 75.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.ระนอง

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


0.00%
จำนวนนักเรียน  0 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  0 0.00
เตี้ย  0 0.00
เริ่มอ้วน+อ้วน  0 0.00
ผอม+เตี้ย  0 0.00
อ้วน+เตี้ย  0 0.00
ไม่มีภาวะ  0 ร้อยละ 0.00


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
เพ็ญพิชชา ช่วยเจริญ
บ้านห้วยเสียด
เข้าระบบ 342 ครั้ง
อันดับ 2
จาริญา นิ่มนวล
บ้านทะเลนอก
เข้าระบบ 305 ครั้ง
อันดับ 3
ดุจเดือน ลิ่มศิลา
บ้านลำเลียง
เข้าระบบ 216 ครั้ง
อันดับ 4
มาลัย ฉั่ววิเชียร
บ้านปากน้ำ
เข้าระบบ 183 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net