นางพิสมัย บวร
admin สพป.ยโสธร เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
184
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
จันที เงาศรี
บ้านโนนใหญ่
เข้าระบบ 259 ครั้ง
อันดับ 2
นัฏิยา ผุดผ่อง
บ้านสองคร
เข้าระบบ 199 ครั้ง
อันดับ 3
พรรณณัฎฎา คำขาด
บ้านนาดี(คุรุประชารั
เข้าระบบ 196 ครั้ง
อันดับ 4
กุสุมา โสมณวัฒน์
บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
เข้าระบบ 161 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net