นางพิสมัย บวร
admin สพป.ยโสธร เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
184
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองยโสธร
 2. อำเภอทรายมูล
 3. อำเภอกุดชุม
 4. อำเภอคำเขื่อนแก้ว
 5. อำเภอป่าติ้ว
 6. อำเภอมหาชนะชัย
 7. อำเภอค้อวัง
 8. อำเภอเลิงนกทา
 9. อำเภอไทยเจริญ


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 83.29%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.ยโสธร เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


14.88%
จำนวนนักเรียน  4,719 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  194 4.11
เตี้ย  127 2.69
เริ่มอ้วน+อ้วน  301 6.38
ผอม+เตี้ย  43 0.91
อ้วน+เตี้ย  37 0.78
ไม่มีภาวะ  4,017 ร้อยละ 85.12


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
จันที เงาศรี
บ้านโนนใหญ่
เข้าระบบ 268 ครั้ง
อันดับ 2
วนิดา สมสุข
บ้านสองคร
เข้าระบบ 206 ครั้ง
อันดับ 3
พรรณณัฎฎา คำขาด
บ้านนาดี(คุรุประชารั
เข้าระบบ 200 ครั้ง
อันดับ 4
กุสุมา โสมณวัฒน์
บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง
เข้าระบบ 172 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net