admin สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
132
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
 2. อำเภอขุนยวม
 3. อำเภอปาย
 4. อำเภอแม่สะเรียง
 5. อำเภอแม่ลาน้อย
 6. อำเภอสบเมย
 7. อำเภอปางมะผ้า


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


22.74%
จำนวนนักเรียน  12,954 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  640 4.94
เตี้ย  611 4.72
เริ่มอ้วน+อ้วน  964 7.44
ผอม+เตี้ย  443 3.42
อ้วน+เตี้ย  288 2.22
ไม่มีภาวะ  10,008 ร้อยละ 77.26


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net