สุภาวดี แสนภักดี
admin สพป.มหาสารคาม เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
145
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 38.97%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ดอกจันทร์ เหล่าเจริญ
บ้านแก้งขิงแคง
เข้าระบบ 176 ครั้ง
อันดับ 2
นิติยา เกษศรีไพร
บ้านสีดาสระแก้ว
เข้าระบบ 88 ครั้ง
อันดับ 3
ดวงจิตร แสนคำ
บ้านผือ
เข้าระบบ 83 ครั้ง
อันดับ 4
จีรวรรณ อัครวรรณ
บ้านศรีสุข
เข้าระบบ 79 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net