สุภาวดี แสนภักดี
admin สพป.มหาสารคาม เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
145
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองมหาสารคาม
 2. อำเภอแกดำ
 3. อำเภอโกสุมพิสัย
 4. อำเภอกันทรวิชัย
 5. อำเภอเชียงยืน
 6. อำเภอบรบือ
 7. อำเภอนาเชือก
 8. อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
 9. อำเภอวาปีปทุม
 10. อำเภอนาดูน
 11. อำเภอยางสีสุราช
 12. อำเภอกุดรัง
 13. อำเภอชื่นชม


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 76.55%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.มหาสารคาม เขต 3

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


21.29%
จำนวนนักเรียน  451 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  27 5.99
เตี้ย  10 2.22
เริ่มอ้วน+อ้วน  50 11.09
ผอม+เตี้ย  8 1.77
อ้วน+เตี้ย  1 0.22
ไม่มีภาวะ  355 ร้อยละ 78.71


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
ดอกจันทร์ เหล่าเจริญ
บ้านแก้งขิงแคง
เข้าระบบ 182 ครั้ง
อันดับ 2
รัชดาภรณ์ ภูประวัน
บ้านโนนงิ้วหินแห่ศรี
เข้าระบบ 108 ครั้ง
อันดับ 3
จีรวรรณ อัครวรรณ
บ้านศรีสุข
เข้าระบบ 94 ครั้ง
อันดับ 4
ดวงจิตร แสนคำ
บ้านผือ
เข้าระบบ 92 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net