admin สพป.พะเยา เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
125
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองพะเยา
 2. อำเภอจุน
 3. อำเภอเชียงคำ
 4. อำเภอเชียงม่วน
 5. อำเภอดอกคำใต้
 6. อำเภอปง
 7. อำเภอแม่ใจ
 8. อำเภอภูซาง
 9. อำเภอภูกามยาว


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 50.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 : สพป.พะเยา เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563


26.43%
จำนวนนักเรียน  13,232 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  846 6.39
เตี้ย  576 4.35
เริ่มอ้วน+อ้วน  1,366 10.32
ผอม+เตี้ย  404 3.05
อ้วน+เตี้ย  305 2.31
ไม่มีภาวะ  9,735 ร้อยละ 73.57


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net