นางจิรพรรณ จำรัส
admin สพป.พะเยา เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
84
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
มณฑกาญจน์ คำวงค์ษา
บ้านดอกคำใต้
เข้าระบบ 134 ครั้ง
อันดับ 2
กัลยา ศรีธนชัย
บ้านวังขอนแดง
เข้าระบบ 122 ครั้ง
อันดับ 3
ศิรินทร ละวงค์เยอ
บ้านป่าสักสามัคคี
เข้าระบบ 116 ครั้ง
อันดับ 4
พูลศรี กีพงษ์
บ้านภูเงิน
เข้าระบบ 98 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net