จุฑารัตน์ เนียมถนอม
admin สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
189
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 46.69%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ชาญชัย วิเศษกุลพรหม
ชุมชนบ้านโคกปรง
เข้าระบบ 175 ครั้ง
อันดับ 2
โสพิศ แก้วทรัพย์
บ้านเกาะแก้ว
เข้าระบบ 147 ครั้ง
อันดับ 3
เนียมสวาท ไพรสิงห์
บ้านโคกตะขบ
เข้าระบบ 143 ครั้ง
อันดับ 4
ศุภลักษณ์ ดีรักษา
บ้านหนองพลวง
เข้าระบบ 134 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net