admin สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
189
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
 2. อำเภอชนแดน
 3. อำเภอหล่มสัก
 4. อำเภอหล่มเก่า
 5. อำเภอวิเชียรบุรี
 6. อำเภอศรีเทพ
 7. อำเภอหนองไผ่
 8. อำเภอบึงสามพัน
 9. อำเภอน้ำหนาว
 10. อำเภอวังโป่ง
 11. อำเภอเขาค้อ


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


23.04%
จำนวนนักเรียน  23,663 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  1,416 5.98
เตี้ย  677 2.86
เริ่มอ้วน+อ้วน  2,419 10.22
ผอม+เตี้ย  431 1.82
อ้วน+เตี้ย  509 2.15
ไม่มีภาวะ  18,211 ร้อยละ 76.96


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net