admin สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
126
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
 2. อำเภอชนแดน
 3. อำเภอหล่มสัก
 4. อำเภอหล่มเก่า
 5. อำเภอวิเชียรบุรี
 6. อำเภอศรีเทพ
 7. อำเภอหนองไผ่
 8. อำเภอบึงสามพัน
 9. อำเภอน้ำหนาว
 10. อำเภอวังโป่ง
 11. อำเภอเขาค้อ


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 49.61%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 : สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563


22.79%
จำนวนนักเรียน  15,517 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  767 4.94
เตี้ย  890 5.74
เริ่มอ้วน+อ้วน  1,455 9.38
ผอม+เตี้ย  246 1.59
อ้วน+เตี้ย  178 1.15
ไม่มีภาวะ  11,981 ร้อยละ 77.21


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net