ยุพา ตาลสุก
admin สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
141
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 100.0%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
วันเพ็ญ ล้อมพิพัฒน์พงศ์
บ้านโป่งหว้า
เข้าระบบ 352 ครั้ง
อันดับ 2
นันทกา กองมูล
บ้านระวิง
เข้าระบบ 102 ครั้ง
อันดับ 3
พรรณา ยอดคำ
น้ำอ้อมประชาสรรค์
เข้าระบบ 81 ครั้ง
อันดับ 4
กอบกุล โสธรพิทักษ์กุล
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส
เข้าระบบ 76 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net