admin สพป.พิษณุโลก เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
163
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองพิษณุโลก
 2. อำเภอนครไทย
 3. อำเภอชาติตระการ
 4. อำเภอบางระกำ
 5. อำเภอบางกระทุ่ม
 6. อำเภอพรหมพิราม
 7. อำเภอวัดโบสถ์
 8. อำเภอวังทอง
 9. อำเภอเนินมะปราง


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.พิษณุโลก เขต 3

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


25.27%
จำนวนนักเรียน  16,326 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  1,062 6.50
เตี้ย  599 3.67
เริ่มอ้วน+อ้วน  1,683 10.31
ผอม+เตี้ย  336 2.06
อ้วน+เตี้ย  446 2.73
ไม่มีภาวะ  12,200 ร้อยละ 74.73


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net