ณิชาภา สังข์เมือง
admin สพป.พิษณุโลก เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
127
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองพิษณุโลก
 2. อำเภอนครไทย
 3. อำเภอชาติตระการ
 4. อำเภอบางระกำ
 5. อำเภอบางกระทุ่ม
 6. อำเภอพรหมพิราม
 7. อำเภอวัดโบสถ์
 8. อำเภอวังทอง
 9. อำเภอเนินมะปราง


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.23%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 71.85%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.พิษณุโลก เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


24.64%
จำนวนนักเรียน  418 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  23 5.50
เตี้ย  16 3.83
เริ่มอ้วน+อ้วน  43 10.29
ผอม+เตี้ย  7 1.67
อ้วน+เตี้ย  14 3.35
ไม่มีภาวะ  315 ร้อยละ 75.36


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
นิภารัตน์ แก้วสุวรรณ
บ้านหนองงา
เข้าระบบ 259 ครั้ง
อันดับ 2
ศิรินภา นาคแก้ว
บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุ
เข้าระบบ 162 ครั้ง
อันดับ 3
นิ่มนวล ทองดอนแอ
บ้านวังขวัญ
เข้าระบบ 151 ครั้ง
อันดับ 4
ศิศจี ป้อมทอง
บ้านชมภู
เข้าระบบ 142 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net