สุทัศน์ จำปาศักดิ์
admin สพป.พิษณุโลก เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
127
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 90.35%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 21.26%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
นิภารัตน์ แก้วสุวรรณ
บ้านหนองงา
เข้าระบบ 237 ครั้ง
อันดับ 2
นิ่มนวล ทองดอนแอ
บ้านวังขวัญ
เข้าระบบ 148 ครั้ง
อันดับ 3
ศิรินภา นาคแก้ว
บ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุ
เข้าระบบ 146 ครั้ง
อันดับ 4
รุ่งทิพย์ ภู่เพียร
บึงราชนก
เข้าระบบ 133 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net