admin สพป.พิษณุโลก เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
114
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองพิษณุโลก
 2. อำเภอนครไทย
 3. อำเภอชาติตระการ
 4. อำเภอบางระกำ
 5. อำเภอบางกระทุ่ม
 6. อำเภอพรหมพิราม
 7. อำเภอวัดโบสถ์
 8. อำเภอวังทอง
 9. อำเภอเนินมะปราง


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 50.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 : สพป.พิษณุโลก เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563


32.05%
จำนวนนักเรียน  18,374 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  1,145 6.23
เตี้ย  658 3.58
เริ่มอ้วน+อ้วน  2,361 12.85
ผอม+เตี้ย  748 4.07
อ้วน+เตี้ย  976 5.31
ไม่มีภาวะ  12,486 ร้อยละ 67.95


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net