อุษา สินจำเริญ
admin สพป.พังงา
 
จำนวนโรงเรียน
139
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
สุจิตรา อธิกิจไพบูลย์
บ้านควน
เข้าระบบ 417 ครั้ง
อันดับ 2
สุมณฑา จรุงการ
บ้านท่านุ่น
เข้าระบบ 254 ครั้ง
อันดับ 3
ทัศนีย์ อินทร์สม
บ้านฝ่ายท่า
เข้าระบบ 157 ครั้ง
อันดับ 4
สลิลทิพย์ หัตถการ
บ้านดอน
เข้าระบบ 136 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net