อุษา สินจำเริญ
admin สพป.พังงา
 
จำนวนโรงเรียน
139
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองพังงา
 2. อำเภอเกาะยาว
 3. อำเภอกะปง
 4. อำเภอตะกั่วทุ่ง
 5. อำเภอตะกั่วป่า
 6. อำเภอคุระบุรี
 7. อำเภอทับปุด
 8. อำเภอท้ายเหมือง


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 79.14%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.พังงา

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


20.28%
จำนวนนักเรียน  2,135 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  89 4.17
เตี้ย  49 2.30
เริ่มอ้วน+อ้วน  225 10.54
ผอม+เตี้ย  48 2.25
อ้วน+เตี้ย  22 1.03
ไม่มีภาวะ  1,702 ร้อยละ 79.72


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
สุจิตรา อธิกิจไพบูลย์
บ้านควน
เข้าระบบ 421 ครั้ง
อันดับ 2
สุมณฑา จรุงการ
บ้านท่านุ่น
เข้าระบบ 265 ครั้ง
อันดับ 3
ทัศนีย์ อินทร์สม
บ้านฝ่ายท่า
เข้าระบบ 174 ครั้ง
อันดับ 4
สลิลทิพย์ หัตถการ
บ้านดอน
เข้าระบบ 139 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net