สมใจ แก้วเมตตา
admin สพป.ปทุมธานี เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
103
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 43.93%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
กุมารี ช้างเชื้อวงษ์
วัดศิริจันทาราม
เข้าระบบ 119 ครั้ง
อันดับ 2
มุกดา ฟักประไพ
วัดบางเตยใน
เข้าระบบ 111 ครั้ง
อันดับ 3
ศิริพร ทรัพย์ประเสริฐ
บ้านคลองขวางบน
เข้าระบบ 104 ครั้ง
อันดับ 4
นงเยาว์ ก๋ามี
ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(
เข้าระบบ 101 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net