admin สพป.ปัตตานี เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
115
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองปัตตานี
 2. อำเภอโคกโพธิ์
 3. อำเภอหนองจิก
 4. อำเภอปะนาเระ
 5. อำเภอมายอ
 6. อำเภอทุ่งยางแดง
 7. อำเภอสายบุรี
 8. อำเภอไม้แก่น
 9. อำเภอยะหริ่ง
 10. อำเภอยะรัง
 11. อำเภอกะพ้อ
 12. อำเภอแม่ลาน


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 91.96%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 41.96%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 : สพป.ปัตตานี เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563


37.99%
จำนวนนักเรียน  13,376 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  1,641 12.27
เตี้ย  1,397 10.44
เริ่มอ้วน+อ้วน  744 5.56
ผอม+เตี้ย  1,013 7.57
อ้วน+เตี้ย  287 2.15
ไม่มีภาวะ  8,294 ร้อยละ 62.01


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net