admin สพป.ปัตตานี เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
136
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองปัตตานี
 2. อำเภอโคกโพธิ์
 3. อำเภอหนองจิก
 4. อำเภอปะนาเระ
 5. อำเภอมายอ
 6. อำเภอทุ่งยางแดง
 7. อำเภอสายบุรี
 8. อำเภอไม้แก่น
 9. อำเภอยะหริ่ง
 10. อำเภอยะรัง
 11. อำเภอกะพ้อ
 12. อำเภอแม่ลาน


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 49.63%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 : สพป.ปัตตานี เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563


23.16%
จำนวนนักเรียน  26,453 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  2,237 8.46
เตี้ย  1,849 6.99
เริ่มอ้วน+อ้วน  1,114 4.21
ผอม+เตี้ย  808 3.05
อ้วน+เตี้ย  119 0.45
ไม่มีภาวะ  20,326 ร้อยละ 76.84


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net