รัชนี ปานแดง
admin สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
120
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 46.46%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
จตุรานน เกิดพร้อม
บ้านหนองห้วยฝาด
เข้าระบบ 730 ครั้ง
อันดับ 2
อิสรียา ไชยวงศ์
บ้านเขามัน
เข้าระบบ 160 ครั้ง
อันดับ 3
กาญจนา ร่วมกำเหนิด
บ้านเนินดินแดง
เข้าระบบ 125 ครั้ง
อันดับ 4
ภคณัท เอกบัญญวัต
บ้านหนองเสือ
เข้าระบบ 100 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net