admin สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
201
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองบุรีรัมย์
 2. อำเภอคูเมือง
 3. อำเภอกระสัง
 4. อำเภอนางรอง
 5. อำเภอหนองกี่
 6. อำเภอละหานทราย
 7. อำเภอประโคนชัย
 8. อำเภอบ้านกรวด
 9. อำเภอพุทไธสง
 10. อำเภอลำปลายมาศ
 11. อำเภอสตึก
 12. อำเภอปะคำ
 13. อำเภอนาโพธิ์
 14. อำเภอหนองหงส์
 15. อำเภอพลับพลาชัย
 16. อำเภอห้วยราช
 17. อำเภอโนนสุวรรณ
 18. อำเภอชำนิ
 19. อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
 20. อำเภอโนนดินแดง
 21. อำเภอบ้านด่าน
 22. อำเภอแคนดง
 23. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 98.01%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 86.44%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2563 43.03%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 : สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563


26.55%
จำนวนนักเรียน  23,576 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  1,908 8.09
เตี้ย  927 3.93
เริ่มอ้วน+อ้วน  2,292 9.72
ผอม+เตี้ย  522 2.21
อ้วน+เตี้ย  610 2.59
ไม่มีภาวะ  17,317 ร้อยละ 73.45


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net