admin สพป.น่าน เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
144
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองน่าน
 2. อำเภอแม่จริม
 3. อำเภอบ้านหลวง
 4. อำเภอนาน้อย
 5. อำเภอปัว
 6. อำเภอท่าวังผา
 7. อำเภอเวียงสา
 8. อำเภอทุ่งช้าง
 9. อำเภอเชียงกลาง
 10. อำเภอนาหมื่น
 11. อำเภอสันติสุข
 12. อำเภอบ่อเกลือ
 13. อำเภอสองแคว
 14. อำเภอภูเพียง
 15. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 49.66%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 : สพป.น่าน เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563


22.94%
จำนวนนักเรียน  15,042 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  729 4.85
เตี้ย  849 5.64
เริ่มอ้วน+อ้วน  1,107 7.36
ผอม+เตี้ย  445 2.96
อ้วน+เตี้ย  320 2.13
ไม่มีภาวะ  11,592 ร้อยละ 77.06


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net