สุรภี พรหมสุข
admin สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
 
จำนวนโรงเรียน
133
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 43.05%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
อรัญญา ขนอม
วัดสโมสรสันนิบาต
เข้าระบบ 358 ครั้ง
อันดับ 2
ประภัสสร นวลมังสอ
วัดเขาขุนพนม
เข้าระบบ 147 ครั้ง
อันดับ 3
รัตน์ติกาล ใจห้าว
วัดเทวดาราม
เข้าระบบ 119 ครั้ง
อันดับ 4
เวียร กิจผดุง
บ้านเขาหัวช้าง
เข้าระบบ 105 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net