รัตติยา บุญสุภาพ
admin สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
109
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 35.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
อุมาพร ขวัญเกื้อ
วัดสวนพล
เข้าระบบ 103 ครั้ง
อันดับ 2
ศุภวรรณ ทิพย์วงศ์
วัดคันนาราม
เข้าระบบ 103 ครั้ง
อันดับ 3
สุณี นาคเลิศ
ชุมชนลานสกา
เข้าระบบ 78 ครั้ง
อันดับ 4
ขวัญสุดา ญาณสูตร
วัดพระมหาธาตุ
เข้าระบบ 70 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net