บุณญรัศมิ์ โทมณีสิริโชติ
admin สพป.นครราชสีมา เขต 7
 
จำนวนโรงเรียน
225
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
จิรประภา กองทองนอก
อัมพวันวิทยา
เข้าระบบ 662 ครั้ง
อันดับ 2
ขันทอง แฝงเดชา
หนองม่วงหนองแวง
เข้าระบบ 159 ครั้ง
อันดับ 3
วริฏฐา อ่อนลมูล
บ้านสำพะเนียง
เข้าระบบ 150 ครั้ง
อันดับ 4
วาสนา นวลสกุลนิภา
กุลโน
เข้าระบบ 150 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net