วิเชียร สุรินทร์
admin สพป.นครราชสีมา เขต 4
 
จำนวนโรงเรียน
183
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 26.09%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
อรพินฐ์ หอมสนิทธีสกุล
บ้านวังโรงใหญ่สามัคค
เข้าระบบ 359 ครั้ง
อันดับ 2
จุฑารัตน์ พลศรี
บ้านซับน้อย
เข้าระบบ 356 ครั้ง
อันดับ 3
ภัทรียา ผ้าผิวดี
ผ่านศึกสงเคราะห์
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 4
นางราตรี เที่ยงตรง
บ้านหนองกะทุ่ม
เข้าระบบ 70 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net