สิรดา ทองอินทร์
admin สพป.นครราชสีมา เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
183
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 37.57%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
วไลพร พลนาดี
บ้านใหญ่
เข้าระบบ 200 ครั้ง
อันดับ 2
วรรณา พรหมทอง
วัดโพนทราย
เข้าระบบ 155 ครั้ง
อันดับ 3
นิศาชล เวียงสมุทร
บ้านเมืองปักสามัคคี
เข้าระบบ 129 ครั้ง
อันดับ 4
เกศรา เพียงกระโทก
บ้านกุดโบสถ์
เข้าระบบ 100 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net