admin สพป.นครพนม เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
181
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองนครพนม
 2. อำเภอปลาปาก
 3. อำเภอท่าอุเทน
 4. อำเภอบ้านแพง
 5. อำเภอธาตุพนม
 6. อำเภอเรณูนคร
 7. อำเภอนาแก
 8. อำเภอศรีสงคราม
 9. อำเภอนาหว้า
 10. อำเภอโพนสวรรค์
 11. อำเภอนาทม
 12. อำเภอวังยาง


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 75.28%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2563 50.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 : สพป.นครพนม เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563


31.81%
จำนวนนักเรียน  25,335 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  2,383 9.41
เตี้ย  1,563 6.17
เริ่มอ้วน+อ้วน  2,123 8.38
ผอม+เตี้ย  1,228 4.85
อ้วน+เตี้ย  763 3.01
ไม่มีภาวะ  17,275 ร้อยละ 68.19


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net