admin สพป.นครพนม เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
249
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองนครพนม
 2. อำเภอปลาปาก
 3. อำเภอท่าอุเทน
 4. อำเภอบ้านแพง
 5. อำเภอธาตุพนม
 6. อำเภอเรณูนคร
 7. อำเภอนาแก
 8. อำเภอศรีสงคราม
 9. อำเภอนาหว้า
 10. อำเภอโพนสวรรค์
 11. อำเภอนาทม
 12. อำเภอวังยาง


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 97.79%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 47.69%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 : สพป.นครพนม เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563


28.44%
จำนวนนักเรียน  28,619 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  2,585 9.03
เตี้ย  1,421 4.97
เริ่มอ้วน+อ้วน  2,551 8.91
ผอม+เตี้ย  896 3.13
อ้วน+เตี้ย  686 2.40
ไม่มีภาวะ  20,480 ร้อยละ 71.56


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net