ณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ
admin สพป.นครปฐม เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
121
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 50.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
สุวิมล อิ่มสำราญ
บ้านหนองโสน
เข้าระบบ 149 ครั้ง
อันดับ 2
อรอนงค์ หอมโปร่ง
วัดลำเหย
เข้าระบบ 111 ครั้ง
อันดับ 3
นางรักษญาณ์ เผ่าผาง
วัดบางแขม
เข้าระบบ 91 ครั้ง
อันดับ 4
เสถียรรัตน์ คงคา
วัดหนองกระทุ่ม
เข้าระบบ 87 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net