admin สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
201
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
 2. อำเภอนากลาง
 3. อำเภอโนนสัง
 4. อำเภอศรีบุญเรือง
 5. อำเภอสุวรรณคูหา
 6. อำเภอนาวัง


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563 50.00%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 : สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563


20.93%
จำนวนนักเรียน  21,734 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  1,218 5.60
เตี้ย  696 3.20
เริ่มอ้วน+อ้วน  1,643 7.56
ผอม+เตี้ย  551 2.54
อ้วน+เตี้ย  441 2.03
ไม่มีภาวะ  17,185 ร้อยละ 79.07


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net