admin สพป.นนทบุรี เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
63
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองนนทบุรี
 2. อำเภอบางกรวย
 3. อำเภอบางใหญ่
 4. อำเภอบางบัวทอง
 5. อำเภอไทรน้อย
 6. อำเภอปากเกร็ด


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน