วสนันทน์ เจริญอาจารีวงศ์
admin สพป.นนทบุรี เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
32
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 25.00%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
สุนทรี คำแดง
วัดซองพลู(วิฑิตราชปร
เข้าระบบ 153 ครั้ง
อันดับ 2
สุนิสา ธนพันธสกุล
วัดปากน้ำ(พิบูลสงครา
เข้าระบบ 108 ครั้ง
อันดับ 3
สุกัญญา สุวรรณโณ
ทานสัมฤทธิ์วิทยา
เข้าระบบ 106 ครั้ง
อันดับ 4
มธุรดา โยธามาตย์
อนุบาลนนทบุรี
เข้าระบบ 104 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net