กชพรรณ มณีมาศ
admin สพป.นราธิวาส เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
148
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 40.37%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ซูซานา อีซอ
บ้านสวนพลู
เข้าระบบ 203 ครั้ง
อันดับ 2
อัตตรียะห์ เจ๊ะยิ
บ้านบาโงปะแต
เข้าระบบ 164 ครั้ง
อันดับ 3
เพ็ญพันธุ์ คงสาม
วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)
เข้าระบบ 159 ครั้ง
อันดับ 4
อัซนะห์ หะยีมะสาและ
บ้านกะลูแป
เข้าระบบ 154 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net