นันท์ธิยา จรูญจิตรวีร์
admin สพป.นครสวรรค์ เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
198
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองนครสวรรค์
 2. อำเภอโกรกพระ
 3. อำเภอชุมแสง
 4. อำเภอหนองบัว
 5. อำเภอบรรพตพิสัย
 6. อำเภอเก้าเลี้ยว
 7. อำเภอตาคลี
 8. อำเภอท่าตะโก
 9. อำเภอไพศาลี
 10. อำเภอพยุหะคีรี
 11. อำเภอลาดยาว
 12. อำเภอตากฟ้า
 13. อำเภอแม่วงก์
 14. อำเภอแม่เปิน
 15. อำเภอชุมตาบง


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 83.59%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.นครสวรรค์ เขต 3

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


23.22%
จำนวนนักเรียน  4,935 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  328 6.65
เตี้ย  131 2.65
เริ่มอ้วน+อ้วน  512 10.37
ผอม+เตี้ย  91 1.84
อ้วน+เตี้ย  84 1.70
ไม่มีภาวะ  3,789 ร้อยละ 76.78


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
ชญากัณฐภัษก์ กวางแก้ว
บ้านวังแรง
เข้าระบบ 206 ครั้ง
อันดับ 2
ณัฐกฤตา พุฒศรี
บ้านนาขอม
เข้าระบบ 181 ครั้ง
อันดับ 3
วิทูร บุญช่วย
บ้านดงจันทำ
เข้าระบบ 128 ครั้ง
อันดับ 4
นวกมล ทิพย์พานันท์
บ้านพุม่วง
เข้าระบบ 116 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net