admin สพป.นครสวรรค์ เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
145
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองนครสวรรค์
 2. อำเภอโกรกพระ
 3. อำเภอชุมแสง
 4. อำเภอหนองบัว
 5. อำเภอบรรพตพิสัย
 6. อำเภอเก้าเลี้ยว
 7. อำเภอตาคลี
 8. อำเภอท่าตะโก
 9. อำเภอไพศาลี
 10. อำเภอพยุหะคีรี
 11. อำเภอลาดยาว
 12. อำเภอตากฟ้า
 13. อำเภอแม่วงก์
 14. อำเภอแม่เปิน
 15. อำเภอชุมตาบง


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 87.24%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2563 38.79%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 : สพป.นครสวรรค์ เขต 2

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563


26.80%
จำนวนนักเรียน  14,374 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  913 6.35
เตี้ย  581 4.04
เริ่มอ้วน+อ้วน  1,744 12.13
ผอม+เตี้ย  358 2.49
อ้วน+เตี้ย  256 1.78
ไม่มีภาวะ  10,522 ร้อยละ 73.20


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net