admin สพป.นครสวรรค์ เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
162
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองนครสวรรค์
 2. อำเภอโกรกพระ
 3. อำเภอชุมแสง
 4. อำเภอหนองบัว
 5. อำเภอบรรพตพิสัย
 6. อำเภอเก้าเลี้ยว
 7. อำเภอตาคลี
 8. อำเภอท่าตะโก
 9. อำเภอไพศาลี
 10. อำเภอพยุหะคีรี
 11. อำเภอลาดยาว
 12. อำเภอตากฟ้า
 13. อำเภอแม่วงก์
 14. อำเภอแม่เปิน
 15. อำเภอชุมตาบง


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2563
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.นครสวรรค์ เขต 1

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


29.74%
จำนวนนักเรียน  18,025 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  948 5.26
เตี้ย  645 3.58
เริ่มอ้วน+อ้วน  2,265 12.57
ผอม+เตี้ย  557 3.09
อ้วน+เตี้ย  945 5.24
ไม่มีภาวะ  12,665 ร้อยละ 70.26


 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net