ปิยฤทธิ์ จตุรทิศ
admin สพป.นครสวรรค์ เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
162
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 94.17%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 22.85%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
สินีนุช พูลพัฒนา
บ้านย่านมัทรี
เข้าระบบ 111 ครั้ง
อันดับ 2
จิราวรรณ ปัญญาชวัฑ
บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรง
เข้าระบบ 76 ครั้ง
อันดับ 3
จำลอง สวัสดิ์สุข
วัดยางขาว
เข้าระบบ 74 ครั้ง
อันดับ 4
นางทศวรรณ พันธุ์ค้า
วัดทัพชุมพล
เข้าระบบ 62 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net