นางสาวเฉลิมศรี กันยารอง
admin สพป.ตาก เขต 2
 
จำนวนโรงเรียน
121
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 29.75%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
ประภาพรรณ บุญสม
บ้านหนองหลวง
เข้าระบบ 417 ครั้ง
อันดับ 2
ผกาจิตร โคตรทา
บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไช
เข้าระบบ 227 ครั้ง
อันดับ 3
อังคณา คำมูล
บ้านห้วยนกกกสาขาบ้าน
เข้าระบบ 170 ครั้ง
อันดับ 4
สมจิตร สากล
วัดสว่างอารมณ์
เข้าระบบ 129 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net