วัชราภรณ์ มาสินธุ์
admin สพป.ตรัง เขต 1
 
จำนวนโรงเรียน
132
 
 


 
 

ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561 36.93%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน
2562 11.36%
อยู่ในช่วงทำข้อมูล
เช็คการส่งงาน

 

แบบรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

สถิติการเข้าระบบ School Lunch System
อันดับ 1
เพ็ญศรี สาเหล้
บ้านหาดเลา
เข้าระบบ 80 ครั้ง
อันดับ 2
สุมาลี โคกเขา
บ้านนาทุ่ง
เข้าระบบ 75 ครั้ง
อันดับ 3
เอกชัย ชูประสิทธิ์
วัดช่องเปี่ยมราษฎร์
เข้าระบบ 51 ครั้ง
อันดับ 4
กุลฤดี อุตสาหะ
บ้านนายายหม่อม
เข้าระบบ 43 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net