กมลลักษณ์ ก้อนแก้ว
admin สพป.เชียงราย เขต 3
 
จำนวนโรงเรียน
141
 
รายชื่ออำเภอ
 1. อำเภอเมืองเชียงราย
 2. อำเภอเวียงชัย
 3. อำเภอเชียงของ
 4. อำเภอเทิง
 5. อำเภอพาน
 6. อำเภอป่าแดด
 7. อำเภอแม่จัน
 8. อำเภอเชียงแสน
 9. อำเภอแม่สาย
 10. อำเภอแม่สรวย
 11. อำเภอเวียงป่าเป้า
 12. อำเภอพญาเม็งราย
 13. อำเภอเวียงแก่น
 14. อำเภอขุนตาล
 15. อำเภอแม่ฟ้าหลวง
 16. อำเภอแม่ลาว
 17. อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
 18. อำเภอดอยหลวง


 
 

รายงานภาวะทุพโภชนาการรายปีการศึกษา
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562 86.88%
ข้อมูลไม่สมบูรณ์
เช็คการส่งงาน

 

รายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ

โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณปี 2560)
โครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(โรงเรียนที่ได้งบประมาณ 2560)
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560

 

ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 : สพป.เชียงราย เขต 3

ภาพรวมภาวะทุพโภชนาการนักเรียน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563


20.90%
จำนวนนักเรียน  9,938 ค่าร้อยละ จัดอันดับ
โรงเรียน ประเทศ
ผอม  502 5.05
เตี้ย  310 3.12
เริ่มอ้วน+อ้วน  915 9.21
ผอม+เตี้ย  196 1.97
อ้วน+เตี้ย  154 1.55
ไม่มีภาวะ  7,861 ร้อยละ 79.10


แอดมินโรงเรียน School Lunch System
อันดับ 1
ณัฐภูมิ ทรายคำ
ตำรวจตระเวนชายแดนศรี
เข้าระบบ 226 ครั้ง
อันดับ 2
พลกฤต ศรีนันตา
บ้านป่าแดง
เข้าระบบ 166 ครั้ง
อันดับ 3
ธารธารา จากผา
ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิ
เข้าระบบ 145 ครั้ง
อันดับ 4
สุพรรณ์ แปงหล้า
บ้านเทอดไทย
เข้าระบบ 132 ครั้ง

 


 

Copyright (c) 2018 All rights reserved. www.thaieducation.net